Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP
22.09.2016, 14:12, Stáří: 7 r.

Pedagogická fakulta oslavuje sedmdesát let své existence

Je to stejně dlouhá doba jako obnovení vysokého učení v Olomouci. Jedním ze stěžejních bodů oslav tohoto význačného jubilea je vydání almanachu, mapujícího historii a tvůrčí činnost fakulty, která se od počátku svého vzniku orientovala na přípravu budoucích učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků působících prioritně v oblasti školství, tedy v oblasti věnující se přípravě mladé generace na plnohodnotný život v naší společnosti.

Během sedmdesáti let prošla Pedagogická fakulta mnoha peripetiemi, které v nemalé míře poznamenaly její současnou podobu, ale nikdy za celou dobu existence nedošlo k upuštění hlavní myšlenky, hlavního smyslu její existence – vzdělávání učitelů.

Cílem almanachu je nejen shrnout tuto bohatou činnost a vzpomenout na některé z význačných osobností fakulty, které se podílely na jejím utváření, které formovaly její současnou podobu, ale také pojmenovat dnešní podobu fakulty jako význačné nositelky vzdělanosti nejen v regionu Olomouckého kraje, ale v působnosti celorepublikovém a v některých parametrech i světovém. Stěžejním cílem almanachu bylo zaznamenat cestu Pedagogické fakulty od prvopočátků po dnešní její podobu jako význačné instituce mající své pevné místo ve svazku fakult Univerzity Palackého v Olomouci.

Že historie to nebyla jednoduchá, dokládá již samotný fakt, že v její minulosti bylo období, kdy fakulta byla jen samostatnou Vysokou školou pedagogickou, ale také období, kdy byla Pedagogickým institutem. Za dobu existence fakulty ji vedlo 16 děkanů, přičemž ze 4 zakládajících ústavů má nyní fakulta 11 kateder a 3 ústavy.  Z jejího lůna vzešla nová fakulta - Fakulta tělesné kultury.  Některé učitelské obory byly převedeny a jsou rozvíjeny na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého.

Almanach je členěn do kapitol věnujících se vzniku a vývoji fakulty, a to od prvopočátku až po současnost. V jednotlivých kapitolách a jsou uváděny stěžejní body historie fakulty rozčleněné na sedm období od roku 1946 až po současnost. Rovněž jsou zde uváděna stručná kurikula všech 16 děkanů a děkanek fakulty, kteří vedli fakultu v bouřlivých i klidných vodách její historie. Druhá polovina almanachu je věnována organizačnímu členění fakulty a to rovněž z pohledu historie jejich vývoje od vzniku až po současnost.  

Almanach Pedagogické fakulty Univerzity Palackého tak přináší opravdu komplexní pohled na 70 let existence vysokoškolské přípravy učitelů na olomoucké univerzitě a dokládá mnohostrannost a barevnost fakulty jako moderní vysoké školy.

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing – paed. IGIP

Děkan PdF

Elektronická podoba almanachuAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew