Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2017/2018

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní programy

Průběžné informace

Termíny podání přihlášek a přijímacích zkoušek

Termín podání přihlášek:

 • Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia:
  Termín podání přihlášek: 1. listopadu  2016–28. února 2017
  Na základě žádosti děkana, může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 14. července 2017. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů.
 • Doktorské studijní programy
  Termín podání přihlášek: 1. listopadu 2016 - 31. května 2017
  Na základě žádosti děkana může rektor UP v Olomouci prodloužit termín podávání přihlášek do 31. srpna 2017. Toto opatření nastává především v případě nenaplnění kapacity některých studijních oborů.
 • Bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy uskutečňované v cizím jazyce:
  Termín podání přihlášek: 1. listopadu 2016 – 31. května 2017

Termín přijímacích zkoušek:

 • Talentové zkoušky na jednooborovou Výtvarnou tvorbu se zaměřením na vzdělávání
  4. dubna 2017
 • Písemné, ústní zkoušky i talentové zkoušky (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě) v týdnu:
  12. – 16. června 2017
 • Doktorské studijní programy
  19. – 23. června 2017

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek není vypsán.

Nahoru

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-13/2-HN v aktuálním znění (dále jen administrativní poplatek). Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky spárována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven takto:

 • 640,- Kč za každou elektronickou přihlášku
  (bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy)
 • 640,- Kč za elektronickou přihlášku
  (doktorské studijní programy)

Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc
Účet:
19- 1096330227/0100
Variabilní symbol: 734xxxxxxx (
(způsob vyplňování variabilního symbolu: 73 - konstantní identifikátor univerzity, 4 -  identifikátor pedagogické fakulty, xxxxxxx – uchazeč o studium vyplní číslo přihlášky generované elektronickou agendou přijímacího řízení).
Prosím věnujte pozornost způsobu vyplňování VS, pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou.
Konstantní symbol:
0379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc.
Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:
IBAN: CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE: KOMBCZPP
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením lze uhradit rovněž elektronicky pomocí platební karty. 

Elektronická přihláška ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu:
www.prihlaska.upol.cz

Náležitosti přihlášky ke studiu

Úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení vzdělání s maturitní zkouškou (= maturitní vysvědčení) nebo úředně ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu (diplom), dodá přijatý uchazeč při zápisu ke studiu. Počet dodaných úředně ověřených kopií závisí na počtu oborů, na které byl uchazeč přijat (stačí 1x úředně ověřený originál + příslušný počet xerokopií originálu v souladu s počtem oborů, na které se uchazeč zapíše ke studiu). Uchazeč musí mít ukončeno předchozí studium nejpozději v době zápisu ke studiu (srpen 2017).

Uchazeči o studium oboru Učitelství pro mateřské školy jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium).  Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2017 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy související s tímto potvrzením směřujte na Mgr. Alenu Berčíkovou (alena.bercikova@upol.cz, telefon 585635108).

Uchazeči o studium Speciální pedagogika předškolního věku  - Učitelství pro mateřské školy jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření a odborném logopedickém vyšetření dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium).  Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2017 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy související s tímto potvrzením směřujte na Mgr. Lucii Šebkovou (lucie.sebkova@upol.cz, telefon 585635338).

Uchazeči o studium oboru Logopedie jsou povinni v den zápisu ke studiu doložit potvrzení o své zdravotní způsobilosti (potvrzení o odborném foniatrickém vyšetření  dosvědčující nenarušenou řeč a hlas uchazeče o studium).  Na potvrzení je třeba uvádět zvolený obor a formu studia (označí si sám uchazeč). Potvrzení vystavená před 1. 3. 2017 budou považována za neplatná. Veškeré dotazy související s tímto potvrzením směřujte na Mgr. Lucii Šebkovou (lucie.sebkova@upol.cz, telefon 585635338. 

Nahoru

Informace o přijímacích zkouškách

Test studijních předpokladů

Součástí přijímací zkoušky je ve všech studijních programech a oborech (s výjimkou navazujících magisterských a doktorských studijních programů) test studijních předpokladů.

Podá-li uchazeč na Pedagogické fakultě UP přihlášku na více oborů, absolvuje v daném roce test pouze jednou. Jeho výsledky se započítávají ke všem přihláškám na obory, pro které je TSP součástí přijímací zkoušky.

Test je složen ze 60 otázek, ze čtyř nabídnutých odpovědí je vždy jedna správná. Za každou správnou odpověď získá uchazeč jeden bod, za nesprávné odpovědi či nezodpovězené otázky se body neodečítají. Maximální délka trvání testu je 60 minut.

Uchazeč testem prokazuje své kompetence a předpoklady pro vysokoškolské studium na Pedagogické fakultě UP: úroveň myšlení a usuzování, základní orientaci ve všeobecných znalostech ze společenskovědní tematiky a kulturní přehled, kompetence komunikativní (v českém jazyce) a základy počítačové gramotnosti.

 

Oblasti testu studijních předpokladů:

 1.  Test úrovně myšlení a usuzování
 2. Český jazyk a literatura – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na znalosti oblasti českého jazyka a literatury ve struktuře a rozsahu požadavků státní maturitní zkoušky.
 3. Základy společenských věd – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v oblasti sociologických kategorií a teorií;
  • základní orientace v oblasti ekonomie;
  • základní orientace v oblasti politologie;
  • základní orientace v oblasti psychologických kategorií a teorií,
  • základní orientace v oblasti teorie státu a práva;
  • základní orientace v oblasti filosofie – teorie a kategorie.
  • Doporučená literatura: Odmaturuj ze společenských věd. Ostrava: Didaktis, 2015. ISBN 9788073582432
 4. Dějepis – dílčí část testu studijních předpokladů je zaměřena na následující oblasti:
  • základní orientace v dějinách pravěku a starověku;
  • základní orientace v českých a světových dějinách středověku – důraz na politické a kulturní dějiny;
  • základní orientace v českých a světových dějinách novověku a moderních dějin – důraz na politické a kulturní dějiny.
  • Doporučená literatura:
   Odmaturuj z dějepisu 1
   . Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580599               
   Odmaturuj z dějepisu 2. Ostrava: Didaktis, 2006. ISBN 9788073580691
 5. Základy počítačové gramotnosti – ověřování elementární uživatelské schopnosti uchazečů.
 6. Doporučujeme pravidelné sledování aktuálního kulturně společenského a politického dění.

 

K vyhodnocení TSP je použit odpovědní formulář, který je strojově snímán a anonymně elektronicky zpracován. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným univerzitním číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímací zkoušce.

Na některé obory je předmětem přijímací zkoušky i oborový test, talentová zkouška nebo ústní zkouška. Tyto zkoušky se konají zpravidla tentýž den jako TSP.  

Požadavky a předměty přijímací zkoušky budou konkretizovány na webových stránkách UP v Katalogu studijních oborů.

Nahoru

Prominutí přijímacích zkoušek

Na studijní obory, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu oboru, může děkan fakulty uchazečům o studium prominout přijímací zkoušku.

Nahoru

Doplňující informace

 • Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, oborů, typů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý obor samostatnou přihlášku a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. V případě kombinace dvou oborů studia zasílá uchazeč jednu přihlášku na tuto kombinaci dvou studijních oborů. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní obor.
 • Všichni uchazeči o bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium realizované v českém jazyce, kteří ve stanoveném termínu podají řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, obdrží v průběhu měsíce května 2017 pozvánku k přijímacím zkouškám. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným.
 • Při podání více přihlášek mohou při přijímacích zkouškách vzniknout vzájemné termínové kolize, které fakulta nemůže zohledňovat, proto náhradní termín přijímacích zkoušek nebude realizován.
 • Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují  zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou si tuto skutečnost v e-přihlášce (do poznámky). Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého (http://www.cps.upol.cz/).    
 • Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Přesný termín bude uchazeči sdělen v den konání přijímací zkoušky. Zároveň bude termín nahlížení uchazečů do materiálů zveřejněn na webových stránkách fakulty.
 • Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno v den zápisu do studia oproti předloženému dokladu o ukončení předchozího vzdělání. Před tímto termínem obdrží uchazeč  písemné oznámení o navržení přijetí ke studiu.  
 • Písemné rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu bude zasláno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu do vlastních rukou uchazeče.
 • Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.  Odvolání  se podává děkanovi fakulty. Všichni uchazeči, kteří si podají odvolání ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku informováni písemně.
 • Ubytování v průběhu přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje.

Druhé kolo přijímacího řízení

V případě, že nebude naplněna kapacita některých oborů, může děkan fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 28. 4. 2017. Pokud děkan fakulty vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení, bude termín pro podání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení určen v souladu s harmonogramem přijímacího řízení – termíny a poplatky.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Studuj na UPVyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 02. 2017, Květoslav Bártek