Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Poradenství

Poradenské služby účelových zařízení fakulty

Poradenské služby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého jsou dlouhodobě spojeny jednak s činností účelových pracovišť fakulty a jednak s činností jednotlivých kateder a ústavů fakulty. Na fakultě působí pět specializovaných zařízení, která se zabývají rozmanitými oblastmi poradenství jak pro pedagogy, tak zejména studenty:

 • Centrum celoživotního vzdělávání
 • Centrum pomoci handicapovaným
 • Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
 • Centrum výzkumu zdravého životního stylu
 • Středisko didaktické a informační techniky
 • Vysokoškolská sociálně-právní poradna
 • Vysokoškolské psychologické poradny

 

Odborné poradenství si dlouhodobě klade za cíl zlepšovat postavení uživatelů služeb, napomoci jim lépe se orientovat v různých situacích, podporovat a pomáhat v nalézání východisek a zlepšování kvality jejich života.

Poradenská činnost je vždy bezplatná, nestranná a důvěrná. V rámci tohoto systému je kladen velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb, plánování, evaluaci, ale také na zpětnou kontrolu. Principy činnosti poradenských služeb lze shrnout do následujících bodů:

 • Individuální přistup
 • Nestrannost a nezávislost
 • Respektování potřeb
 • Nediskriminační přistup
 • Autonomie
 • Partnerství a komunikace
 • Dodržování zásad důvěrnosti a ochrany zájmů klienta
 • Respektování etických zásad
 • Bezplatnost

 

Informovanost o poskytovaných poradenských službách a činnosti jednotlivých poraden jsou veřejně přístupné v podobě informační letáků, průvodců a na webových stránkách kateder a ústavů, které personálně zajišťují činnost poraden.

17.3.2014

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum je specializovaným pracovištěm, které se zaměřuje na organizaci studia v oblastech splnění kvalifikačních předpokladů, pedagogických věd,  rozšíření a prohloubení odborné kvalifikace a splnění dalších kvalifikačních předpokladů. V těchto oblastech pracovníci centra rovněž poskytující informace a poradenskou činnost všem účastníkům a uchazečům o další vzdělávání.

17.3.2014

Centrum pomoci handicapovaným

V průběhu roku 2012 poskytovalo Centrum podpory studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci služby 97 studentům se specifickými potřebami (což představuje nárůst o 73 % oproti akademickému roku 2011/2012). Jednalo se především o služby asistenční (tlumočení do a ze znakového jazyka, orální tlumočení, osobní asistence studentům s poruchou hybnosti, zápis a přepis přednášek, stylizace textů, úprava individuálních vzdělávacích plánů…), zpřístupnění studijních textů (digitalizace textů, převod černotisku do Braillova písma), konzultační a poradenské služby a další. Ve spolupráci s řešiteli ESF projektu "Rozšíření možností při přijímání a studiu osob se specifickými vzdělávacími potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci" proběhlo 6 školení pro akademické a neakademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci v přístupu ke studentům se specifickými potřebami. Současně byla navazána užší a aktivní spolupráce s dalšími VŠ středisky poskytující služby studentům se specifickými potřebami po celé České republice.

17.3.2014

Centrum výzkumu zdravého životního stylu

 

Realizované aktivity:

 

1. Výzkumná oblast

Výzkum „Realizace výchovy ke zdraví na základních školách v ČR“. Prozatím osloveno 490 základních škol, výsledky získány od 165 škol. Na výzkumu spolupracuje Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví a Katedra výchovy ke zdraví PdF MU v Brně.

 

2. Organizace a spoluorganizace odborných konferencí, seminářů a workshopů

 • Interaktivní vzdělávací seminář ANTISTRESOVÝ PROGRAM. 24. - 25. 1. 2012, PdF UP v Olomouci.
 • ročník semináře DEN ZDRAVÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ s podtitulem „podpora sexuálně reprodukčního zdraví“. 3. 4. 2012, PdF UP v Olomouci.
 • Workshop AKTUÁLNÍ TÉMATA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ. 12. 10. 2012, PdF MU
  v Brně.
 • Interaktivní vzdělávací workshop VÁNOCE A ZDRAVÍ. 12. 12. 2012, PdF UP
  v Olomouci

 

3. Poradenská oblast

 

Poradna (konzultační středisko) k otázkám zdraví a zdravého životního stylu při Centru výzkumu zdravého životního stylu PdF UP. Konzultační den: středa 11 – 12 h, v jiných termínech dle dohody, možnost i elektronické komunikace.

Poradenská činnost se zaměřuje zejména na tyto oblasti:

 • zdraví a jeho rizikové a protektivní faktory,
 • prevence infekčních i neinfekčních chorob,
 • výživa a stravovací návyky, zásady zdravé výživy, výživová doporučení,
 • prevence a možnosti řešení při závislostním chování, užívání návykových látek atp.,
 • problematika reprodukčního zdraví (např. prevence a možnosti řešení rizikového sexuálního chování) a sexuální výchovy,
 • pohybová aktivita,
 • konzultace k závěrečným, bakalářským a diplomovým pracím v oblasti zdraví a zdravého životního stylu,
 • kontakty na odborníky, odborné pracoviště a centra v jednotlivých oblastech zdraví a zdravého životního stylu.

 

V roce 2012 využilo služeb poradny 18 klientů, z toho 3 opakovaně. Celkem se uskutečnilo 30 konzultací. Nejčastěji byla řešena problematika výživy, stravovacích návyků a pitného režimu, konzultace v oblasti zdravotnické prevence a reprodukčního zdraví.

 

4. Osvětová činnost

 • Organizace sbírkové kampaně LABESTRA v Olomouci 14. 02. 2012. (Kampaň Labestra je organizovaná Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, sbírka Labestra je osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy pro území celé České republiky).
 • Interaktivní přednáška Reprodukční zdraví a rizikové sexuální chování u dětí a dospívajících. 16. 4. 2012. P-centrum Olomouc – Centrum rodinné péče.
 • Přednáška „Není nápoj jako nápoj“ pro účastníky semináře Aktivní v každém věku pořádaném FTK UP 25. - 26. 10. 2012.
 • Popularizační přednáška „Vánoce: tradice versus zdraví“ – Beseda o zdravé výživě s Michaelou Hřivnovou z Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP Olomouc. 4. 12. 2012. Knihovna města Olomouce.

 

5. Spolupráce s odbornými subjekty

 • Uzavření smlouvy – Smlouva o spolupráci mezi Občanským sdružením Anabell a PdF UP v Olomouci.
 • Příprava spolupráce mezi Státním zdravotním ústavem (odboru ochrany veřejného zdraví) a PdF UP Olomouc.
 • Koordinace aktivit Asociace pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví o.s. (www.aproz.cz).

17.3.2014

Středisko didaktické a informační techniky

Středisko existuje na fakultě již řadu let, jeho poslání spočívá především v péči
o moderní multimediální didaktickou techniku, a s tím souvisejícími službami. Pracovník střediska Miroslav Zavadil prováděl i v roce 2012 servis a údržbu výukové a multimediální techniky na fakultě a pravidelná školení akademických pracovníků na obsluhu této techniky. Společně s Mgr. Květoslavem Bártkem, Ph.D., zajišťují technickou redakci webových stránek fakulty, a spolupodílí se tak na pokračující restrukturalizaci a doplňování jednotné webové prezentace celé univerzity. Významnou částí práce střediska bylo také ozvučování a pořizování fotodokumentace probíhajících konferencí, promocí, imatrikulací a dalších kulturních akcí pořádaných všemi pracovišti fakulty, jak v hlavní budově fakulty na Žižkově náměstí, tak v Uměleckém centru UP (Konvikt) nebo pronajatých prostorách Slovanského domu, Regionálního centra Olomouc, ve spolupráci s oddělením audiovizuálních služeb UP. Dále se středisko SDIT společně s AVS podílelo na technické přípravě a ozvučení celouniverzitních akcí jako např.: předávání čestných doktorátů apod. Pracovník střediska byl jako zvukař také členem týmu, který pořizoval záznamy ze slavnostních promocí absolventů fakulty. Vyrobil a distribuoval DVD videozáznamy promocí (200 ks v letním a 110 ks v podzimním termínu).  Středisko se i v tomto roce rovněž podílelo v rámci různých projektů a grantů (FRVŠ, ESF) na nahrávání, úpravě, střihu a následném zpracování  a výrobě zvukových a obrazových částí výukových CD a DVD – např. učebnic anglického a německého jazyka pro osoby s lehčím mentálním postižením nebo natáčení a střihu výukového filmu „Environmentální výchova v pedagogické praxi mateřské a primární školy“. Pracovníci střediska se v období letních měsíců spolupodíleli na nutných úpravách výukových prostor v důsledku probíhajících stavebních prací, kdy zajišťovali odbornou demontáž a následnou montáž multimediální a didaktické techniky.

17.3.2014

Středisko pedagogických a odborných praxí

Významnou součástí odborné přípravy studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsou praxe. Klíčovou úlohu při koordinaci a administraci zajišťování, průběhu a výstupů hraje tým odborných garantů v rámci jednotlivých kateder a pracovišť ve spolupráci se Střediskem pedagogických a odborných praxí. Středisko oslovuje více než 2000 učitelů a odborných pracovníků pro spolupráci v roli vedoucích praxí studentů. Systém pedagogických praxí je velice pestrý a koresponduje s profilem absolventa jednotlivých studijních programů a oborů.

Ve výzkumné a tvůrčí činnosti spolupracuje fakulta s řadou institucí veřejné, ale i soukromé sféry v rámci celé ČR. Pro zkvalitnění práce pedagoga i pro výzkumné aktivity je fakultou rozvíjena síť spolupracujících škol, odborných a speciálních zařízení s názvem „fakultní škola, fakultní zařízení“. V roce 2012 se již jednalo o 28 fakultních škol a 3 fakultní zařízení.

17.3.2014

Vysokoškolská psychologická poradna

Je již dlouhodobou tradicí, že členové katedry zajišťují odbornou psychologickou službu v rámci Vysokoškolské psychologické poradny PdF. Tato služba je poskytována jako dobrovolná, nehonorovaná činnost. Klienty jsou převážně studenti a zaměstnanci fakulty, ale i celé univerzity, dále také jejich rodinní příslušníci, ojediněle přicházejí klienti zvenčí (např. studenti před maturitou, bývalí studenti apod.). Druh řešených problémů podle četnosti má souhrnně skladbu: osobní a partnerské problémy, problémy v rodině, zdravotní obtíže, problémy spojené s plněním studijních povinností, zvládání náročných životních situací – závažné onemocnění, úmrtí v rodině, rozvod, nesoulad ve výchově dětí, péče o postižené dítě, konflikty na pracovišti klienta apod. Závažné zdravotní stavy byly řešeny ve spolupráci s příslušnými pracovišti v terénu.

 

Psychologická služba je realizována nepravidelně, na základě požadavků potenciálních klientů. Používané techniky psychologické pomoci souvisejí s odborným zaměřením a kompetencemi jednotlivých pracovníků. Převážně se doba jednoho poradenského setkání pohybuje kolem1,5 hod., průměrný počet návštěv jednoho klienta činí tři až čtyři návštěvy, dlouhodobější setkání jsou potřebná jen u malého počtu klientů. Lze shrnout, že časové vytížení členů katedry je v tomto směru na osobu cca 1–2 hodiny týdně. Vzhledem k otevření fakultní MŠ (kdy se katedra podílí na odborné péči o děti i rodiče) předpokládáme pravidelný nárůst časového zatížení dohodnutou poradenskou aktivitou u pověřených pracovníků.

 

 

17.3.2014

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Centrum se zaměřuje na oblast prevence, edukace, intervence a výzkumu ve vztahu k rizikové internetové komunikaci. Realizuje vzdělávací akce pro děti i dospělé, provozuje online poradnu, realizuje celorepublikové výzkumy, vyvíjí specializované aplikace.

Ústřední témata: kyberšikana, kybergrooming, sexting, kyberstalking, stalking, rizika sociálních sítí, netolismus, ochrana osobních údajů na internetu atd.

1. Základní projekty Centra PRVoK

V roce 2012 Centrum PRVoK pokračovalo v realizaci projektu E-Bezpečí (www.e-bezpeci.cz) a on-line poradny E-Bezpečí (www.napisnam.cz), které tvoří základní pilíře fungování pracoviště. Dalším významným projektem řešeným týmem Centra PRVoK je projekt E-Synergie – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (www.esynergie.cz), který rozšiřuje spektrum aktivit o činnosti zaměřené přímo na studenty PdF UP. V roce 2012 byly realizovány také národní i regionální vzdělávací projekty E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 3), E-Bezpečí pro Olomouc a E-Bezpečí pro Ostravu, Online poradna Centra PRVoK.

 

2. Vzdělávání

V roce 2012 Centrum PRVoK realizovalo 96 vzdělávacích akcí pro děti, 16 vzdělávacích akcí pro dospělé (rodiče, učitele, policisty…). Celkem bylo proškoleno 4039 dětí a 742 dospělých.

 

3. Poradenství

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 Centrum PRVoK řešilo 163 případů spojených
s rizikovým chováním na internetu. Bylo vypracováno více než 300 posudků k jednotlivým případům, řada z případů byla předána k dalšímu řešení Policii ČR. Centrum zajistilo 92 blokací závadného obsahu.

 

4. Výzkum

V roce 2012 realizovalo Centrum PRVoK s podporou zdrojů MŠMT celorepublikový výzkum Nebezpečí elektronické komunikace 4, na populaci pubescentů a adolescentů (vzorek více než 20 000 respondentů). Výsledky výzkumu budou k dispozici v průběhu února – března 2013.

Dílčí výsledky budou publikovány v odborných periodicích (indexovaných v mezinárodních vědeckých databázích).

 

5. Vývoj aplikací

Technologické oddělení Centra PRVoK vyvinulo v roce 2012 dvě aplikace pro mobilní zařízení firmy Apple – IPhone a IPad, zaměřené na prevenci internetové kriminality.

 

6. Grantová činnost

V rámci grantové činnosti Centrum PRVoK získalo v roce 2012 4 vlastní granty a na jednom participovalo v pozici spoluřešitele nebo dodavatele edukace.

 

7. Partnerství

V roce 2012 navázalo Centrum PRVoK PdF UP spolupráci s firmami Seznam.cz (a projektem Seznam se bezpečně!) a Google Czech Republic, nadále trvá spolupráce s firmami Vodafone Czech Republic, statutárními městy Ostrava a Olomouc, MŠMT, MVČR, Policií ČR, Českým rozhlasem Olomouc atd.

17.3.2014

Vysokoškolská sociálně-právní poradna

Poradna se zabývá zejména záležitostmi v těchto oblastech: souběhu studia, delšího a dalšího studia – rozdílů, vyplývajících povinností, přestupů a rozkladů při ukončení studia, změny formy studia, poplatků za studium, pracovních smluv a otázkách zaměstnanosti, možnosti podání výpovědi, dodržování obsahu pracovní smlouvy, sociálního zabezpečení studentů, penzijního připojištění, dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, životního a existenčního minima, partnerských neshod, problematiky rozvodového řízení, vypořádání společného jmění manželů, svěření nezletilých dětí do výchovy po dobu po rozvodu manželství, problémů soužití v manželství s cizincem, domácího násilí, výchovy nezletilých, výživného, zajištění péče o společné děti s rozdílným státním občanstvím, problémů s plněním povinné školní docházky, přiznání sirotčího důchodu, šikany, kyberšikany na školách, návrhů na náhradu škody, zdravotních problémů, otázkách zdravotního pojištění a zdravotní péče, souběhu pracovního poměru a pobírání starobního důchodu, zvyšování kvalifikace u zaměstnanců, nároku na studijní volno, problematiky pobírání nemocenských dávek, nájmu, pronájmu bytu, vyklizení bytu, rušení trvalého pobytu,

- sociálního zabezpečení při studiu a možnosti sociálních stipendií, plateb nad rámec sociálních služeb, insolvenčního řízení, přestupků dle přestupkového zákona aj.

Klientelu tvořili především studenti prezenčního i kombinovaného studia, v menší míře služeb poradny využili i zaměstnanci UP i osoby zvenčí. Počet klientů v roce 2012 činil celkem 237, z toho:

 

poradce JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

37 klientů ( 1 muž a 36 žen),

poradce PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.                   

18 klientů  ( 1 muž a 17 žen),

poradce Mgr. Dagmar Pitnerová                                

182 klientů ( 30 mužů a 152 žen).

 

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 12. 01. 2017, Květoslav Bártek