Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Doktorské studium (Ph.D.)

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018

Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil magisterské vzdělání (příslušného magisterského programu), prokáže odbornou způsobilost v rámci oboru, jakož i odpovídající znalosti odborného cizího jazyka.

Termín podávání přihlášek:               do 31. 5. 2017

Termín přijímacích zkoušek:             19. – 23. 6. 2017

Termín zasílání příloh:                       do 9. 6. 2017

 

Termín podávání přihlášek pro obory akreditované v cizím jazyce:

do 31. 5. 2017 (1. kolo)

do 31. 7. 2017 (2. kolo)

Termín přijímacích zkoušek pro obory akreditované v cizím jazyce:

do 1. 9. 2017

Termín zasílání příloh pro obory akreditované v cizím jazyce:

do 31. 8. 2017

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 je vyhlašováno v oborech:

 

Požadavky přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška ke studiu v doktorském studijním programu je ústní. Zaměřuje se na komplexní prověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci, včetně schopnosti komunikovat v daném oboru v cizím jazyce (odborná terminologie). Dále je diskutováno o předložených tezích disertační práce.

 

Přihlášky se přijímají pouze v elektronické formě.

 

Přílohy k přihlášce:

  • ověřená kopie diplomu (lze nahradit prohlášením uchazeče, že doposud studuje /konkrétní obor/ a studium dokončí do doby konání přijímacích zkoušek /konkrétní termín/),
  • strukturovaný životopis,
  • teze zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3 – 5 stran,
  • seznam publikační činnosti uchazeče,
  • Čestné prohlášení k doktorskému studiu
  • Prohlášení o stávajícím magisterském studiu

 

Přílohy zasílejte na adresu:                                  


Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Mgr. Jana Dostálová
zahraniční oddělení, referát pro DSP

Žižkovo nám. 5
771 40  Olomouc

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Jedná se o poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci B1-13/2-HN v aktuálním znění (dále jen administrativní poplatek). Uchazeč je povinen uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den podání přihlášky ke studiu. Provedená platba je následně automaticky zkompletována s podanou přihláškou ke studiu, ke které náleží.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 640,-

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

 

Banka: Komerční banka, a. s. Olomouc
Účet:
19- 1096330227/0100
Variabilní symbol: 734xxxxxxx
 (způsob vyplňování variabilního symbolu: 73 - konstantní identifikátor univerzity, 4 -  identifikátor pedagogické fakulty, xxxxxxx – uchazeč o studium vyplní číslo přihlášky generované elektronickou agendou přijímacího řízení).

Prosím věnujte pozornost způsobu vyplňování VS, pokud nebude variabilní symbol správně uveden, nedojde ke spárování platby s elektronickou přihláškou.

Konstantní symbol: 0379

Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 11 Olomouc.

Identifikační údaje pro platbu ze zahraničí:

Účet: 19- 1096330227/0100

IBAN: CZ0901000000191096330227

SWIFT CODE: KOMBCZPP

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením lze uhradit rovněž elektronicky pomocí platební karty.

Uchazeči, kteří se hlásí na více studijních programů, oborů nebo forem studia na fakultě, jsou povinni podat na každý obor samostatnou přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením za každou přihlášku musí být zaplacen samostatně, s variabilním symbolem odvozeným od čísla přihlášky na daný studijní obor.

Ihned po zadání elektronické přihlášky (nejpozději však do 31. května 2017) uhradí uchazeč administrativní poplatek. Pozdější platby nebudou již přijímány a uchazeč bude z přijímacího řízení vyřazen.

Uchazeč, který do stanoveného termínu (31. 5. 2017 – u programů akreditovaných v českém jazyce, 31. 5. 2017 a 31. 7. 2017 – u programů akreditovaných v cizím jazyce) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 03. 2016, Květoslav Bártek