Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Rozvoj Pedagogické fakulty

Cílem Pedagogické fakulty je vychovávat odborné a vysoce kvalifikované pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Rostoucí zájem studentů, který je ovlivněn nabízením atraktivních studijních oborů a velkou uplatnitelností absolventů na trhu, však naráží na prostorově omezenou kapacitu budovy PdF UP. Směr bádání fakulty se zaměřuje na environmentální, biologickou, informační a technickou oblast. Výzkum a vývoj je orientován na mnoho tradičních i inovativních oblastí podle zaměření jednotlivých pracovišť.

Program rozvoje fakulty vychází z dlouhodobých priorit nejen fakulty ale i Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho cílem je vybudovat moderní, efektivní, konkurenceschopnou fakultu, která bude pro české i zahraniční studenty a pedagogy zajímavá a bude pro své absolventy znamenat jednoznačnou známku kvality.

Rozvojové aktivity se týkají všech základních oblastí života fakulty – vzdělávací
a vědecko-výzkumné činnosti, budování její infrastruktury a zajišťování investiční činnosti, oblasti zahraničních styků, vnějších vztahů i sociálního zabezpečení zaměstnanců a studentů.

Fakulta věnuje mimořádnou pozornost rozvoji vzdělávacích aktivit a to i s mezinárodním přesahem. Zvláštní důraz je položen na budování špičkovým vědecko-výzkumným týmům 
a s tím souvisejícím zajištěním moderního technického zázemí pracovišť.

Budování infrastruktury a investiční rozvoj fakulty je v současné době jednoznačně svázán se dvěma stěžejními záměry přesahujícími svými rozměry fakultní měřítka.

Výzkumně vzdělávací centrum PdF UP

Prvním záměrem je výstavba Výzkumně vzdělávacího areálu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Tento záměr je součástí Investičního programu univerzity na období let 2009 – 2015 a patří mezi třetí strategický cíl univerzity.

Potřeba nového objektu Pedagogické fakulty je managementem fakulty a univerzity diskutována již od 90. let. Potřeba nových kapacit pro výuku a výzkumné aktivity vychází z celkové pasportizace objektů fakulty a z analýzy poptávky po studiu, která v posledních letech neustále roste. Rozvoj fakulty, který se bez potřebného zázemí neobejde, vychází z narůstajícího počtu věcně a obsahově souvisejících oborů a studijních programů, které reagují na požadavky učitelské praxe i na požadavky státní správy a firem v olomouckém regionu i celorepublikovém kontextu.

Pedagogická fakulta UP se díky realizaci projektu má ambici stát se vyspělou vědeckou a vzdělávací institucí, která bude plně konkurenceschopnou v celoevropském vědeckém a pedagogickém prostoru garantující novou kvalitu a excelenci především doktorských, ale i magisterských oborů propojením vědeckých a pedagogických kapacit.

Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků

Sladění profesního a rodinného života pracovníků je významnou oblastí podpory zaměstnanců ze strany fakulty. Proto se druhým záměrem fakulty stalo zřízení mateřské školy za podpory projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků. Na realizaci tohoto projektu se úzce podílí Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého.

Cílem projektu je nejen podpora rodinného života, ale i unikátní spojení předškolního vzdělávání dětí s jejich osobnostním rozvojem za podpory kvalifikovaných pedagogických pracovníků při úzké spolupráci s odbornými pracovišti fakulty v oblasti logopedického i pedagogicko-psychologickým poradenství. Součástí je i problematika rovných příležitostí.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 28. 03. 2011, Květoslav Bártek