Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Centrum výzkumu zdravého životního stylu

AKTUALITY

ANTISTRESOVÝ PROGRAM - Interaktivní vzdělávací seminář

Zaměření pracoviště

Centrum výzkumu zdravého životního stylu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bylo založeno v roce 2009. Do tohoto roku působilo na PdF UP v Olomouci Středisko zdravého životního stylu při Katedře antropologie a zdravovědy.

 

Filozofie Centra výzkumu zdravého životního stylu vychází ze strategií Světové zdravotnické organizace, programu Zdraví 21, z principu holistického přístupu ke zdraví, respektování národních strategií podpory zdraví, ochrany zdraví a uplatňovaných zásad primární prevence. Reflektuje také požadavky výchovy ke zdraví ve vzdělávacím systému ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že problematika zdravého životního stylu vyžaduje implementaci poznatků z mnoha vědních oborů (tzv. multidisciplinární obor), plní Centrum výzkumu zdravého životního stylu také funkci koordinační a kooperační.

Cílové skupiny, na které jsou aktivity centra zaměřeny, lze rozčlenit do několika kategorií. Prioritní intervenční skupinou jsou vysokoškolští studenti, zejména pak studenti Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Řada klíčových aktivit centra je pak směrována přímo ke studentům Výchovy ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a Učitelství výchovy pro základní školy, neboť právě tito budoucí učitelé budou ve své profesi edukovat své žáky v otázkách primární prevence. Ze stejného důvodu se stávají klientskou skupinou i učitelé z pedagogického terénu, zejména neaprobovaní učitelé Výchovy ke zdraví. Vzhledem k plánovaným výzkumným i edukačním aktivitám bude pozornost věnována cílovým skupinám, kde primární prevence je nejúčinnější, tedy žákům mateřských, základních a středních škol. Výhledově je počítáno s osvětovou činností pro širokou veřejnost a její subpopulace, např. seniory.

            Pro konkrétní cílové skupiny vyvíjí, případně bude vykonávat, Centrum výzkumu zdravého životního stylu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci řadu klíčových aktivit, které lze kategorizovat do několika oblastí, a to do oblasti výzkumné, aplikační, edukační a poradenské.

 

Potřebu vzniku Centra výzkumu zdravého životního stylu na PdF UP v Olomouci lze definovat zejména takto:

Oblast zdravého životního stylu je v současné době velmi aktuální jak
pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Důvodem je skutečnost, že mezi determinantami, které ovlivňují naše zdraví má životní styl dominantní podíl, a to z 50 - 60 %. Mezi stěžejní oblasti životního stylu, které mohou mít na zdraví výrazný vliv jak pozitivní (pokud jsou respektovány správné zásady) tak negativní (v případě uplatňování rizikových návyků), patří výživa, pohybová aktivita, návykové chování, rizikové sexuální chování a oblast stresu a mentální hygieny. Z tohoto důvodu je tedy velmi podstatné jaký životní styl si zvolíme, případně ke kterému rodiče či pedagogové vedou dítě.

Z mnoha odborných studií je známá skutečnost těsné vazby mezi životním stylem (zejména nesprávnou výživou, sníženou pohybovou aktivitou a kouřením) a rozvojem civilizačních chorob, resp. neinfekčních epidemií, které dominují žebříčku morbidity a mortality ve vyspělých zemích, tedy i v České republice. Známá, avšak mnohdy podceňovaná, je také skutečnost, že nejúčinnějším způsobem jak minimalizovat rozvoj, případně oddálit nástup těchto nemocí je prevence, zejména pak primární prevence.

Primární prevence, tzn. působení na široké populační spektrum „zdravé“ populace, zejména dětí a dospívajících, pomocí efektivních didaktických nástrojů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků z etiopatogeneze těchto nemocí, ale i z oblasti psychologie, sociálně patologických jevů atp., náleží do rukou rodičů, lékařů a pedagogů. Právě pedagogové mají nezastupitelnou úlohu v uplatňování zásad primární prevence na jejich cílovou skupinu, tedy na děti a dospívající.

Oblasti působení

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 12. 2011, Michaela Hřivnová