Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Věda, výzkum, umělecká tvorba

Základní poslání Pedagogické fakulty UP (PdF) spočívá ve vědecké, umělecké a pedagogické činnosti, jež je zaměřena na člověka, jeho výchovu a vzdělávání. Předmětem bádání jsou též oblasti environmentální, biologické, antropologické, informační či technické. Výzkum a vývoj na PdF je orientován na mnoho tradičních i inovovaných okruhů vycházejících z personálních i prostorových možností, obsahových východisek a ze zaměření jednotlivých kateder.

Fakulta se pravidelně zapojuje  do projektů Grantové agentury ČR, do programů Fondu rozvoje VŠ a programů národních ministerstev. Pro významné agentury a vědecko-výzkumné instituce rovněž akademičtí pracovníci fakulty zpracovávají odborné expertízy a posudky, zapojují se do práce hodnotících komisí, a jsou členy poradních pracovních skupin. Fakulta zahájila řešení projektu zaměřeného na dostavbu nové budovy fakulty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, pokračovala v podávání a realizaci projektů v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Životní prostředí či Lidské zdroje a zaměstnanost, a to i v rámci tzv. globálních krajských grantů. Výrazněji se fakulta zapojila také do posudkové a kontrolní činnosti v rámci těchto projektových výzev prostřednictvím zvolených a vybraných expertů z řad akademických pracovníků fakulty a aktivně se zapojila do jejich proškolování.

PdF podporuje zapojení studentů do tzv. specifického výzkumu především aktivitami na jednotlivých pracovištích, k čemuž byli studenti (zejména doktorských studijních programů) vedením fakulty podněcováni a instruováni. Od roku 2010 se studenti zapojují v rámci specifického výzkumu do Studentské grantové soutěže (SGS). V roce 2010 tak bylo studenty a jejich školiteli řešeno 27 projektu s celkovým objemem financí přes 2. 8 milionu korun. V roce 2011 je těchto projektů řešeno celkem 36 s objemem financí 2.6 milionů korun.

Fakulta vykazuje  významnou tvůrčí činnosti v oblasti umělecké (výstavy, koncerty, workshopy apod.). PdF výsledků tvůrčí činnosti využívá rovněž pro propagaci děl a prací studentů v budovách fakulty i celé univerzity. V roce 2009 prof. Jindřich Štreit, člen Vědecké rady UP a PdF, proslovil Výroční přednášku k poctě prvního rektora obnovené olomoucké univerzity J. L. Fischera.

Pedagogická fakulta se pravidelně zapojuje do vzájemné spolupráce s významnými odborníky a pracovišti jak z celé České republiky tak i ze zahraničí.

Jedná se zejména o pracoviště ze Slovenska, Slovinska, Polska, Španělska, Rakouska, Ukrajiny, SRN, Maďarska, Velké Británie, Litvy, Švédska, Dánska, Finska, Itálie, USA, Číny, Egypta, Austrálie.

Ústav speciálněpedagogických studií, Katedra psychologie a patopsychologie a další zainteresované katedry se v roce 2010 v rámci řešení projektu aktivně zapojily do realizace pátého, jubilejního ročníku mezinárodního výměnného programu Czech Study Abroad („Live and Learn in the Czech Republic“) realizovaného ve spolupráci s James L. and Dorothy H. Dewar College of Education Valdosta State University v USA (VSU) a PdF UP.

Do projektu byli výukově zapojeni také pedagogové z Katedry anglického jazyka, Katedry hudební výchovy a dalších pracovišť PdF UP, FF UP a studenti Pedagogické fakulty i dalších fakult UP v Olomouci, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení realizovaných aktivit.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je podporována jednáním s mnoha zahraničními partnery z USA, Švédska, Polska, Španělska a dalších zemí v rámci vzájemných pracovních a výměnných návštěv, které se promítají zejména do vědecké práce. Fakulta se zapojila jako jeden z partnerů do projektu NetQuest – Network for Tuning Standards & Duality of Educational programs for Speech-Language Therapy in Europe, který je zaměřen na standardy a kvalitu pregraduálních vzdělávacích programů pro vysokoškolskou přípravu logopedů v rámci EU, a jako člen řešitelského expertního týmu do projektu Trachet Education for Inclusion financovaného EU (hlavním řešitelem je The European Agency for Development in Special Needs Education, v projektu participuje rovněž Výzkumný ústav pedagogický).

Velký význam mělo také řešení pokračujícího projektu č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 – Projekt DETVET Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (2009–2011). Koordinující institucí je University of Klaipeda, Litva, partnery jsou Pedagogická fakulta UP (Ústav pedagogiky a sociálních studií), Folkuniversitetet – Švédsko, CDE College - Dánsko, TAMK - univerzita Finsko, Magistrát města Sant´Angelo - Itálie. Dalšími partnery projektu jsou: Kaunas Vocational Training Centre for Business Specialists (Litva); Training 2000 (Itálie). Hlavním řešitelem za PdF UP je Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 12. 2011, Květoslav Bártek