Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Odborné semináře

Výdej certifikátů

Výdej certifikátů PdF projektu - Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe
Dne 23.2. a 24.2. od 9:00 do 11:00 v šatně u vrátnice.

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP

Kontaktní osoba :

Mgr. Barbora Vlachová

585 635 055
barbora.vlachova(at)upol.cz

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)

 • Semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů .
 • Všechny semináře jsou pro studenty zdarma.
 • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

 Semináře probíhají v čase 14:00 – 16:00 hod. ve staré aule Pedagogické fakulty (přízemí vlevo), Žižkovo nám. 5.

Žižkovo nám 5, Olomouc.

Termín

Den

Název semináře

Lektor

22.9.2016

Čt

Specifické formy kyberšikany učitelů v prostředí základních a středních škol

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

27.9.2016

Út

Šikana jako pedagogický problém

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

29.9.2016

Čt

Žák jako oběť kybergroomingu

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

4.10.2016

Út

Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

6.10.2016

Čt

Dopady rizikového chování ve škole i mimo ni.

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.

11.10.2016

Út

Primární prevence rizikového chování v podmínkách základní školy

doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

18.10.2016

Út

Narušená komunikační schopnost u žáků a studentů a možnosti spolupráce s logopedy

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

25.10.2016

Út

Právní úprava negativních jevů ve školství I.

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D

1.11.2016

Út

Specifika edukace žáků s poruchami chování

Mgr. Pavla Andrýsová, Ph.D.

3.11.2016

Čt

Multikulturní výchova v pedagogické praxi – rozvoj tolerantní nebo xenofobní společnosti?

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.

8.11.2016

Út

Problematika závislostí dětí a mladistvých jako celospolečenský problém

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

10.11.2016

Čt

Multikulturalita, bilingvismus a multilingvismus ve školním prostředí

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

15.11.2016

Út

Kritika a obhajoba multikulturalismu ve světle aktuální situace aneb uprchlíci a migranti v České republice

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D

22.11.2016

Út

Vazebné vztahy v rodině jako příčina sociálně patologických jevů

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

24.11.2016

Čt

Specifika komunikace učitele s rodiči a zástupci žáka

doc. Paedr. Marcela Musilová, Ph.D.

29.11.2016

Út

Etika a morálka a jejich místo v edukačním procesu ve 21. století

Mgr. Tomáš Hubálek, Ph.D.

1.12.2016

Čt

Problematika národnostních menšin v České republice: historie a současnost

Mgr. Gabriela Cingelová, Ph.D.

6.12.2016
začíná již v 13:00

Út

Prevence poruch hlasu pro pedagogické pracovníky jakožto hlasové profesionály

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

7.12.2016

St

Právní úprava negativních jevů ve školství II.

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D

13.12.2016

Út

Formy psychického násilí ve školním prostředí

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

3.10.2016

Proč vznikla goniometrie?

Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.,

20.10.2016

Matematika v Olomouci: retrospektiva a perspektivy

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.

31.10.2016

CLIL a integrace technologií ve výuce matematiky

RNDr. Jitka Kunčarová

2.11.2016

Aktivity k rozvoji kombinačního myšlení žáků primární školy

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

21.11.2016

Mezinárodní dimenze vzdělávání - projekt Erasmus+, postřehy ze Španělska

RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP pro studenty učitelských oborů

 • Semináře jsou určeny pro studenty UP učitelských studijních oborů.
 • Počet míst je omezený, student se musí závazně přihlásit na email: barbora.vlachova(at)upol.cz
 • Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

Semináře probíhají v čase 9:00 – 15:00 hod. ve staré aule a přilehlé učebně Pedagogické fakulty (přízemí vlevo), Žižkovo nám 5, Olomouc.

Datum

Název semináře

Lektor

 

7.-8.10.

Agrese a šikana ve školním prostředí

 • Specifika a konkrétní projevy agresivního jednání v prostředí školy.
 • Šikana mezi dětmi – podstata problému, prevence, intervence.
 • Šikana mezi učiteli (mobbing) jako soudobý problém.

 

Doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

4.-5.11.

Projektová činnost a fundraising pro pedagogické pracovníky

 • Popis mechanismu projektování, plánování a realizace projektových aktivit.
 • Aplikace teoretické znalosti v praxi - plánovat, tvořit a realizovat projekty rozvoje.
 • Aplikace postupů vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků na podporu veřejně prospěšné či dobročinné činnosti.
 • Popis, určení a aplikace významné činnosti v oblasti škol a školských zařízení – finanční rozhodování, řízení, management a marketing.
 • Zhodnocení finanční situace školy či školského zařízení a návrh vhodné formy jejího financování.
 • Sestavení fundraisingového projektu resp. záměr zvolené školy či dílčí činnosti školy.

 

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

4.-5.11.

Postavení začínajícího učitele ve školské praxi

(není určeno pro speciálně-pedagogické obory) 

 • Role učitele v novém modelu tzv. inkluzivního vzdělávání.
 • Pracovně-právní aspekty učitelské profese.

 

Prof. PaedDr. Mgr. Jan Michalík Ph.D.

 

25.-26.11.

Aplikované psychologické techniky na redukci a zvládání stresogenních situací

 • Řešení konfliktní situací.
 • Praktický nácvik relaxačních cvičení.
 • Využití kognitivně-behaviorálních technik.

 

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

25.-26.11.

Specifika práce se žáky z kulturně-jazykově odlišného zázemí

aneb Svět se mění a (i česká) škola se musí měnit s ním

 • Seznámení se základními tuzemskými i zahraničními pojmy a jevy souvisejícími s kulturně-jazykovou odlišností  - „Multikulturalita, multiligvismus … o kom se vlastně bavíme a proč?“
 • Přehled vybraných specifik komunikace, chování a kognice vyplývajících z kulturně-jazykové odlišnosti žáka a jeho rodiny v edukačním prostředí a vysvětlení jejich podstaty – „Všímej si, zjišťuj, snaž se pochopit!“
 • Příklady a náměty pro práci se žákem z kulturně-jazykově odlišného zázemí a zohlednění jeho specifik v edukaci, poradenství, klinické či sociální práci – „Co a s kým můžu v tomto směru udělat nebo kde to najít?“

 

Doc. Mgr. Kateřina Vitásková Ph.D.

 

Harmonogram seminářů na PřF UP

1. 6. 2016 Jarmark Vědy a umění, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště (Olšáková, Baizová)

7. 6. – 10. 6. 2016 Česko-polsko-slovenská matematická konference  s Kultaým stolem na téma How to work with the "fresh" graduates of teacher training? a doktorandskou sekcí, hotel Praha, Nový Jičín (Konečná, Molnár)

17. 6. – 18. 6. 2016 Veletrh vědy a výzkumu, PřF UP 17. listopadu 12 a Pevnost poznání PřF UP (Petrželová, Dostálek)

 

SEMINÁŘE Z DIDAKTIKY MATEMATIKY A ELEMENTÁRNÍ MATEMATIKY

14:00 hod. v posluchárně č. 5.032 v budově PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12

 

18. 10. 2016 Pavel Leischner (PdF JČU, České Budějovice)
Thébault—Sawayamova věta.

1. 11. 2016 Josef Polák (FAV ZČU, Plzeň)
První česká souborná knižní publikace didaktiky matematiky na SŠ.

15. 11. 2016 Jaroslav Zhouf (FIT ČVUT, Praha)
Říká učitel matematiky vždy pravdu? 

29. 11. 2016 Lenka Juklová a Marie Chodorová (PřF UP, Olomouc)
Geometrické pojmy na ZŠ.

6. 12. 2016 Seminární vystoupení posluchačů KAG PřF UP v Olomouci.

 

Cyklus lekcí „Začínající učitel a inkluze“ na PřF

5. 10. 2016, 16:45, LP 2.025, KGG/DIG1, Mgr. Hercik Jan, Ph.D.; jan.hercik@upol.cz ;

17. 10. 2016, LP 4.005, 8:30, KEF/DIDF1, RNDr. Holubová Renata, CSc.;  renata.holubova@upol.cz ;

19. 10. 2016, 8:00, SE-507, BOT/SPVSB Doc. RNDr. Ondřej Vladan, Ph.D.; vladan.ondrej@upol.cz ;

19. 10. 2016, 15:45, LP 2.025, RNDr. Fňukal Miloš, Ph.D.; milos.fnukal@upol.cz ;

20. 10. 2016, 15:00, SE 507, PRF/RPX, PaedDr. Ing. Vinter Vladimír, Dr.;  vladimir.vinter@upol.cz ;

24. 10. 2016, 8:00, LP5.029, KAG/MRMU, RNDr. Švrček Jaroslav, CSc., jaroslav.švrček@upol.cz;

24. 10. 2016, 14:00, LP 2.025, KGG/DIG1 RNDr. Gažarová Marcela (externista)

24. 10. 2016, 15:00, LP 1.032,  KEF/KVS, RNDr. Slezáková Jana, Ph.D.;  jana.slezakova@upol.cz ;

1. 11. 2016, 17:00, LP 2.025,  KGG/DIG1, Mgr. Němcová Kateřina (externista)

3. 11. 2016, 10:30, LP 3.003 AFC/DICH  Doc. RNDr. Klečková Marta, CSc.; marta.kleckova@upol.cz ;

10. 11. 2016,  16:30, SE 507, BOT/SPVB, Doc. RNDr. Mieslerová Barbora, Ph.D.; barbora.mieslerova@upol.cz

30. 11. 2016, 9:45, LP 5.030, KAG /RPX, Mgr. Vaněk Vladimír, Ph.D.; vladimir.vanek@upol.cz ;

Harmonogram seminářů na CMTF UP

18.10.2016

10:10-10:50

Tř. 1. Máje 5 uč.1 

Út

Integrace a inkluze. Co by měl začínající pedagog vědět o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Doc. PhDr.Mgr. Petra Potměšilová Ph.D.

7.11.2016

10:10-10:50

Tř. 1. Máje 5 uč.1 

Po

Pedagogika Marie Montessori a její náboženská výchova

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová PhD.

11.11.2016

10:10-10:50

Tř. 1. Máje 5 uč.3

Začínající učitel v mediální výchově: práce s emocemi v médiích

dr. Öbrink Hobzová, Mgr. Petra Sobková

Harmonogram seminářů na FF UP

27.9.2016

13:15 -

Tř. Svobody 26

uč. 4.08 

Út

Úvod do zkušenostního učení

 

Mgr. Vít Dočekal Ph.D.

 

4.10.2016

13:15 -

Tř. Svobody 26

uč. 4.08 

Út

Outdoor trénink a teambuilding

Mgr. Vít Dočekal Ph.D.

4.10.2016

8:00-

KSA uč. 4.09

Út

Kontext celoživotního vzdělávání

Mgr. Vít Dočekal Ph.D.

5.10.2016

15:00-16:30

Uč. 3.24

St

Psychologické aspekty učení a vzdělávání

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA

17.10.2016

11:30-13:00

Uč. 4.09

Tř. Svobody 26

Po

Proměny dětství jako sociální kategorie

Doc. Mgr. Miroslav Dopita Ph.D.

24.10.2016

11:30-13:00

Uč. 4.09

Tř. Svobody 26

Po

Prestiž učitelské profese

Doc. Mgr. Miroslav Dopita Ph.D.

2.11.2016

14:00-

Uč. 3.22

Tř. Svobody 26

St

Pedagogická evaluace v práci učitele

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

4.11.2016

Uč. 3.24

Konstruktivistické postupy prostředek aktivního učení pro začínající učitele (HG)

Prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.

16.11.2016

14:00-

Uč. 3.22

Tř. Svobody 26

St

Komunikace ve škole z pohledu učitelů

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

30.11.2016

14:00-

Uč. 3.22

Tř. Svobody 26

St

(Středoškolský) učitel v současné české škole 

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

1.12.2016

Uč. 3.24

Čt

Kritické myšlení v současné škole (HG)

Prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.

Harmonogram seminářů na FTK UP

datum

čas

místnost

předmět

vyučující

5.10.2016
12.10.2016
17.10.2016

09:40 - 11:10

NA 317

Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj

Melichařík Zdeněk

11.11.2016

09:00 - 12:00

NA 221

Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj

Melichařík Zdeněk

10.12.2016

08:30 - 11:30

NA 209

Ochrana obyvatelstva a udržitelný rozvoj

Melichařík Zdeněk

16.10.2016

14:00 - 16:30

NA 209

Terorismus

Melichařík Zdeněk

23.10.2016

08:30 - 10:45

NA 209

Terorismus

Melichařík Zdeněk

19.11.2016

14:15 - 16:30

NA 209

Terorismus

Melichařík Zdeněk

9.12.2016

09:15 - 12:15

NA 409

Terorismus

Melichařík Zdeněk

11.12.2016

11:45 - 13:45

NA 209

Terorismus

Melichařík Zdeněk

4.11.2016

13:00 - 17:00

NA 214

Asertivní interpersonální výcvik v přípravě učitele

Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa. Kontaktní email:
lucie.spatenkova@upol.cz

Šafář Michal

11.11.2016

09:00 - 13:00

NA 214

Koučink v profesní přípravě učitele

Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa. Kontaktní email:
lucie.spatenkova@upol.cz

Šafář Michal

19.10.2016

08:00 - 10:15

NA 214

Sebepoznání a seberozvoj

Harvanová Jana

26.10.2016

08:30 - 10:00

NA 214

Sebepoznání a seberozvoj

Harvanová Jana

2.11.2016

08:00 - 10:15

NA 214

Sebepoznání a seberozvoj

Harvanová Jana

9.11.2016

08:30 - 10:00

NA 214

Sebepoznání a seberozvoj

Harvanová Jana

27.9.2016

4.10.2016

15:00 - 19:00

NA 221

Sexualita v podmínkách školy

Štěrbová Dana

24.10.2016

31.10.2016

08:00 - 12:00

NC 518

Školský management

Vašíčková Jana

5.10.2016
12.10.2016
19.10.2016
26.10.2016
2.11.2016
9.11.2016
16.11.2016
23.11.2016
30.11.2016
7.12.2016

14:45 - 15:45

NA 230

Pilates pro učitele

Buben Jiří

27.9.2016
1.11.2016

08:00 - 08:45

HY T2

Držení těla a pohybové návyky

Formánková Soňa

29.9.2016
6.10.2016

09:50 - 10:35

HY T2

Držení těla a pohybové návyky

Formánková Soňa

7.10.2016
13.10.2016
11.11.2016

10:45 - 11:30

HY T2

Držení těla a pohybové návyky

Formánková Soňa

11.10.2016
4.11.2016

08:50 - 09:35

HY T2

Držení těla a pohybové návyky

Formánková Soňa

8.11.2016

12:10 - 12:55

HY T2

Držení těla a pohybové návyky

Formánková Soňa

22.10.2016

12:30 - 16:15

NA 209

Marketing - nástroj vnitřní práce školy

Prukner Vítězslav

25.11.2016

13:30 - 17:15

NA 228

Marketing - nástroj vnitřní práce školy

Prukner Vítězslav

21.10.2016

17:00 - 19:00

NA 234

Základy managementu v podmínkách školy

Prukner Vítězslav

12.11.2016

16:30 - 20:15

NA 409

Základy managementu v podmínkách školy

Prukner Vítězslav

19.11.2016

08:30 - 10:45

NA 409

Základy managementu v podmínkách školy

Prukner Vítězslav

10.12.2016

14:00 - 17:45

NA 409

Základy managementu v podmínkách školy

Prukner Vítězslav

4.10.2016
11.10.2016
18.10.2016
25.10.2016
1.11.2016

09:40 - 11:10

NA 317

Učitel a žák se zrakovým postižením 1, 2, 3

Janečka Zbyněk

12.10.2016
19.10.2016
26.10.2016
2.11.2016
9.11.2016

08:50 - 10:20

NA 228

Učitel a žák se zrakovým postižením 1, 2, 3

Janečka Zbyněk

23.10.2016

08:30 - 11:30

NA 409

Sociální struktura

Svoboda Arnošt

4.11.2016

17:00 - 18:30

NA 401

Sociální struktura

Svoboda Arnošt

3.12.2016

15:00 - 17:15

NA 401

Sociální struktura

Svoboda Arnošt

16.12.2016

09:00 - 12:00

NA 409

Sociální struktura

Svoboda Arnošt

14.10.2016
21.10.2016
28.10.2016
3.11.2016
10.11.2016

14:20 - 15:50

NA 401

Mezipředmětová integrace

1, 2, 3, 4

Neuls Filip

19.9.2016
26.9.2016
3.10.2016
10.10.2016
17.10.2016

13:30 - 14:15

NA 230

Zdravotní komplikace

Dostálová Iva

21.9.2016
5.10.2016
12.10.2016
19.10.2016
26.10.2016

12:10 - 12:55

NA 230

Zdravotní komplikace

Dostálová Iva

15.9.2016

12:30 - 18:00

NA 401

Progresivní edukace

Svozil Zbyněk

1.11.2016

12:00 - 17:00

NA 309

Progresivní edukace

Svozil Zbyněk

17.10.2016
24.10.2016

16:30 - 20:15

NA 228

Integrace osob se zdravotním postižením

Vyhlídal Tomáš

7.10.2016
4.11.2016

09:00 - 13:00

NA 214

Mentální trénink v profesní přípravě učitele

Počet účastníků je omezen. Je nutná rezervace místa. Kontaktní email:
lucie.spatenkova@upol.cz

Šafář Michal

7.10.2016

13:00 - 17:00

NA 214

Asertivní interpersonální výcvik v přípravě učitele

Šafář Michal

30.9.2016

09:00 - 13:00

NA 214

Koučink v profesní přípravě učitele

Šafář Michal

9.10.2016

12:30 - 17:00

NA 401

Právní ochrana učitele v praxi

Kubíček Jiří

6.11.2016

08:30 - 13:00

NA 401

Právní ochrana učitele v praxi

Kubíček Jiří

10.-13.11.
25.11.- 28.11.2016

08:00 - 15:00

kurz Rychl.hory

Nouzové přežití

Vrba Jiří

21.9.2016
5.10.2016
12.10.2016
19.10.2016
26.10.2016
9.11.2016

09:45 - 11:15

BN 164

Reportáž

Vrba Jiří

22.9.2016
29.9.2016
6.10.2016
13.10.2016
20.10.2016
27.10.2016

12:30 - 14:00

NA 221

Vodní záchrana

Vrba Jiří

11.10.2016
18.10.2016
25.10.2016
1.11.2016
15.11.2016

14:45 - 15:45

NC 157

Manažerská rozhodnutí učitele

Novák Jaromír

18.11.2016

08:00 - 13:00

 L9 a H1

Řízené volnočasové aktivity v podmínkách základní a střední školy

Bělka Jan

18.11.2016

11:00 - 14:45

NC 519

Výuka založená na důkazech

Chmelík František

9.11.2016

08:00-11:10

NC 317

Evakuace

Melichařík Zdeněk

10.11.2016

17:00-18:30

Baluo

Evakuace

Melichařík Zdeněk

Harmonogram cyklu seminářů PdF UP 2015

Propojení teoretické a praktické přípravy

budoucích pedagogických pracovníků na UP

(projekt MŠMT ČR – Fond vzdělávací politiky)

 

Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.

Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.

Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.

Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů.

 

Semináře probíhají v čase 14:00 – 16:00 hod. ve staré aule Pedagogické fakulty (přízemí vlevo),

Žižkovo nám 5, Olomouc.

 

Termín

Den

Název semináře

Lektor

22. 9. 2015

Út

Učitelství jako profese

Doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.

24. 9. 2015

Čt

Typológia a riešenie výchovných situácií

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

29. 9. 2015

Út

Škola není skleník aneb učíme se i mimo školu (o škole otevřené spolupráci s jinými organizacemi)

PhDr. Jaroslava Ševčíková

1. 10. 2015

Čt

Diagnostická kompetence učitele preprimární a primární školy v oblasti zjišťování a posuzování školní připravenosti

 

PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

6. 10. 2015

Út

Individuální vzdělávací plán – základní dokument úspěšné inkluze žáka se SVP

PaedDr. Pavlína Baslerová

8. 10. 2015

Čt

Žáci s mentálním postižením a oslabením kognitivního výkonu - podpůrná opatření

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

13. 10. 2015

Út

Nebezpečné komunikační praktiky realizované v prostředí ICT: Kyberšikana a Sexting

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.,

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

15. 10. 2015

Čt

Sociálně-psychologické dovednosti

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

20. 10. 2015

Út

Psychoterapie v kontextu spolupráce škol a dalších institucí

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

22. 10. 2015

Čt

Řešení interpersonálních konfliktních situací/ Zvládání stresových situací

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

27. 10. 2015

Út

Rizika sociálních sítí

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.,

PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

3. 11. 2015

Út

Podpůrná opatření dle novely § 16 školského zákona - příležitosti a rizika pro vzdělávání žáků se SVP

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

4. 11. 2015

 

15:00 - 16:30  N3     

St

Výchovný proces: od "tebevýchovy" k sebevýchově (zdokonalování vlastní osobnosti)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

5. 11. 2015

Čt

Obecné principy autodiagnostiky budoucího učitele a její využití pro sebereflexi

Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D.

10. 11. 2015

Út

Návykové chování a závislost jako problém celé rodiny

Mgr. Michal Růžička, Ph.D.

12. 11. 2015

Čt

Úskalí čtenářské gramotnosti

Mgr. Dana Vicherková

19. 11. 2015

Čt

Kázeň a nekázeň ve třídě

Mgr. Petra Hedrichová, Ph.D.

24. 11. 2015

Út

Osobnostní sebereflexe pro učitele

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

26. 11. 2015

Út

Finanční gramotnost pro učitele

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

1. 12. 2015

St

Předškolní kurikulum jako ukazatel připravenosti dítěte k zahájení školní docházky

Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

3. 12. 2015

Čt

Učitel na základní škole není pouze učitel

Mgr. Ludmila Balíková,

Mgr. Iva Christodoulou

8. 12. 2015

Út

Právní úprava náležitého dohledu ve školách (postavení pedagogů)

 

Doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.

10. 12. 2015

Čt

Třídní učitel na základní škole

 

Mgr. Ludmila Balíková,

Mgr. Iva Christodoulou

15. 12. 2015

Út

Škola a regionální muzeum, spolupráce ZŠ a regionálního muzea v rámci výuky

PhDr. Jaroslava Ševčíková

17. 12. 2015

Čt

 

Výhody a úskalí projektové výuky z hlediska teorie a praxe

 

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

 

Harmonogram seminářů na PřF UP 2015

LEKTOR

TÉMA  SEMINÁŘE

TERMÍN

RNDr. Růžena Blažková, CSc.

Katedra matematiky, PdF MU Brno

 

Poruchy učení v matematice

21. října 2015

PdF UP Olomouc

Žižkovo nám. 5

učebna N 24

Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Katedra aplikované matematiky,

ČVUT v Praze

Matematické průměry ve škole a v praxi

18. listopadu 2015

PdF UP Olomouc

Žižkovo nám. 5

učebna N 24

Péter Körtési (University of Miskolc)

Janos Bolyai

22. 9. 2015

PřF UP v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12

posluchárně č. 5.032

Stanislav Trávníček (PřF UP, Olomouc)

Historický pohled na reflexi života v matematice

20. 10. 2015

PřF UP v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12

posluchárně č. 5.032

Vojtěch Zlámal         (PřF UP, Olomouc)

Čtyři body na kružnici

10. 11. 2015                               PřF UP v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12

posluchárně č. 5.032

Adam Płocki       (Instytut Pedagogiczny PWSZ, Nowy Sącz)

Pravděpodobnost kolem nas

24. 11. 2015                              PřF UP v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12

posluchárně č. 5.032

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Seminární vystoupení doktorandů KAG PřF UP v Olomouci

8. 12. 2015                                PřF UP v Olomouci

Tř. 17. listopadu 12

posluchárně č. 5.032

LEKTOR

TÉMA  SEMINÁŘE

TERMÍN

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Organizace žákovských soutěží (Klokani v Pomoraví 2015)

Litovel

16. – 19. 7. 2015

RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Beseda k pedagogickým praxím

21. 9. 2015

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Podzimní škola péče o talenty s mezinárodní účastí MAKOS 2015

Zadov

30. 9. – 3. 10. 2015

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Kulatý stůl k pedagogickým praxím

3. 12. 2015

Harmonogram seminářů na CMTF UP 2015

LEKTOR

TÉMA  SEMINÁŘE

TERMÍN + MÍSTNOST

Mgr. Milena Öbrink Hobzová, Ph.D.

Možnosti a meze preventivních opatření

13. 10. od 12:45 do 14:45

nebo 14. 10. od 15:40 do 17:15

učebna č. 2 na tř. 1. Máje 5

Mgr. et Mgr. Petra Sobková

Emoce a pedagogický pracovník

2. 10. od 8:30 do 15:30

 učebna č. 2 na tř. 1. Máje 5

Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

Spirituální aspekty výchovy

19. 10. od 8:30 do 10.00

učebna č. 8 na Univerzitní 22

PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Individuální plánování v sociální pedagogice

4. 11. od 8:30 do 10:00

nebo od 10.00 do 11:30,

učebna č. 2 na tř. 1. Máje 5

Harmonogram seminářů na FF UP 2015

Etnografie a akční výzkum ve školitelské praxi s netradičními studenty

prof. DSW dr hab. Hana Červinková, Ph.D.

8. 10. 2015

10:30 -12:00

Umělecké centrum UP

Konvikt

Kaple Božího těla

Sociální vlivy na vzdělávání

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

27. 10. 2015

13:15-14:45

Tř. Svobody 26

Učebna 3.24

Sociometrie ve školní praxi

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

12. 11. 2015

9:45-11:15

Tř. Svobody 26

Učebna 3.24

Řízení školy a administrativní činnosti učitele

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

18. 11. 2015

15:00-16:30

Tř. Svobody 26

Učebna 4.09

Příprava programů pro dospělé žáky

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

19. 11. 2015

11:30-13:00

Tř. Svobody 26

Učebna 3.24

Škola jako místo vzdělávání dospělých

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

8. 12. 2015

8:00-9:30

Tř. Svobody 26

učebna 3.23

Harmonogram seminářů na FTK UP 2015

 

 

Místo a čas

termíny

Aplikované pohybové aktivity osob s onkologickým onemocněním

Mgr. Vyhlídal, Tomáš

NA 228

17,00-19,00

19.10.

26.10.

Integrace osob se specifickými potřebami prostřednictvím řízených pohybových aktivit [*.zip]

Mgr. Vyhlídal, Tomáš

NA 228

17,00-20,45

2.11.

9.11.

Metodika vedení akcí

Mgr., Ph.D., Ješina, Ondřej

NA 409

8,00-9,30

7.10.

14.10.

21.10.

4.11.

11.11.

Ochrana člověka za mimořádných událostí [*zip]

Ing. Melichařík, Zdeněk

NA 317

8,00-9,30

30.9.

7.10.

18.10.

NA 209

8,30-11,30

Nedovolené podpůrné prostředky ve sportu, rekreačním sportu a tělesné výchově [*.zip]

MUDr., Ph.D., Vařeková, Renata

NA 221

16,00-18,15

11.11. (NA209 od 14:00)

26.11.

Wellness & Fitness a jeho role v profesní přípravě učitele

Mgr., Ph.D., Kudláček, Michal

AF UP

11,00-12,00

27.10.

3.11.

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

Výživa jako východisko zdravého životního stylu

PhDr, Ph.D., Klimešová, Iva

NA 401

10,15-13,15

6.11.

NC 518

14,15-16,30

20.11.

Úkoly zdravotní tělesné výchovy v současném školním systému

RNDr., Ph.D., Dostálová, Iva

NA 230

14,20-15,05

5.10.

12.10.

19.10.

26.10.

2.11. 9.11.

16.11.

23.11.

Záchrana tonoucího jako předpoklad výchovně vzdělávací práce učitele základní školy

Doc., PhDr., Ph.D., Svozil, Zbyněk

NA 221

14,30-17,00

3.11.

a Bazén

14,15-16,30 6.11.

Tanec jako prostředek výchovy ke zdravému životnímu stylu v současné škole

Mgr., Ph.D., Harvanová, Jana

HY T1

13,00-14,30

27.10.

3.11.

10.11.

17.11.

24.11.

1.12.

Výuka založená na důkazech

RNDr. Horák, Svatopluk

NA 401

16,30-18,00

26.10.

9.11.

Televizní reportáž

Mgr., Vrba, Jiří

BN 164

13,15-14,45

14.10.

21.10.

4. 11.

11. 11.

18. 11.

25. 11.

Mentální trénink v přípravě učitele

Mgr., Ph.D., Šafář, Michal

NA 228

16,00-17,30

4. 11.

11. 11.

18. 11.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 02. 2017, Květoslav Bártek