Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Projektová a grantová činnost

Kontakt:

Věra Benešová
e-mail: vera.benesova(at)upol.cz
tel.: 585 635 015

Další konzultační služby v oblasti grantové činnosti poskytuje Projektový servis UP

Aktuality a nové výzvy

Děkan Pedagogické fakulty UP doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr., vyhlašuje 2. ročník soutěže Grantového fondu pro akademické pracovníky Pedagogické fakulty UP pro rok 2017. Podmínky vyhlášené soutěže naleznete ve Statutu.

Základní informace

Účelem fondu je finanční podpora badatelské, publikační a tvůrčí aktivity akademických pracovníků PdF UP. Podpora je určena projektům, jejichž výstupy jsou nebo budou bodovatelnými v RIVu nebo RUVu.


Harmonogram:

  • Konečný termín pro podání návrhu: poslední pracovní den ledna 2017. 
  • Zveřejnění výsledků: do konce února 2017 na www stránkách PdF UP      
  • Zahájení grantu:  od 1. března 2017
  • Čerpání grantu: do 30. listopadu 2017 (přidělené prostředky je potřeba vyčerpat a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení fakulty)                   
  • Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 31. prosinci 2017. Publikační výstupy musí být napsány do konce roku 2017 a publikovány do 30. června roku 2018.

Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na UP

Oblast podpory Fondu vzdělávací politiky:

Výzva vysokým školám k předkládání projektů ve specifické oblasti

Realizace:

1. 9. 2014 - 31. 12. 2014

Hlavní řešitel: 

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

3. 2. 2015

10:00-12:00

11. 2. 2015

10:00-12:00

12. 2. 2015

10:00-12:00

 

 

 

Projekty ESF

IVOŠ

Název projektu: IVOŠ - zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0154
WWW: ivos.upol.cz

POSIT

Název projektu: Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií mladých vědeckých pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením
registrační číslo:  CZ.1.07/2.3.00/09.0164
WWW: http://posit.upol.cz/

Rozvoj ICT

Název projektu: Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého kraje pomocí e-learningu
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.13/01.0044
WWW: ictkompetence.upol.cz

Výukové moduly matematiky v AJ

Název projektu: Inovativní přístup k přípravě budoucích učitelů matematiky s využitím výukových modulů v anglickém jazyce.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0104
WWW: englishmath.upol.cz

ENVIrUP

Název projektu: ENVIrUP - Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0086
WWW: www.envirup.upol.cz

Komunikační výchova

Název projektu: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu
komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na
základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018
WWW: http://komunikacnivychova.upol.cz

KURZY ICT VE VÝUCE

Název projektu: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0011 
WWW: http://kurzyict.upol.cz

Krajinná síť

Název projektu:Informační platforma pro kulturní krajinu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0011
hlavní řešitel Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity Brno.
WWW: www.krajinnasit.cz

E-SYNERGIE

Název projektu: E-SYNERGIE - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace
Číslo výzvy: IPo - Oblast 2.4 (výzva 17)
Registrační číslo:  CZ.1.07/2.4.00/17.0062
WWW: www.esynergie.cz

IMAKOS

Název projektu: IMAKOS - Inovace matematické komponenty pregraduální přípravy učitelů primárních škol na pedagogické fakultě UP v Olomouci
Registrační číslo: CZ 1.07/2.2.00/15.0319

WWW: www.imakos.upol.cz

POST-UP

Název projektu: Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0004

WWW: www.psup.cz/postup/

DOVU

Název projektu: Zvyšování jazykově-metodické odbornosti učitelů anglického jazyka na základních a středních školách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0020

WWW: www.dovu.upol.cz

INKOMAT

Název projektu: Inovace kombinované formy studijního oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0015

WWW: www.inkomat.upol.cz

INTERMA

Název projektu: Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0177

WWW:

ROPODOV

název projektu: Rozvoj podnikatelských dovedností žáků
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/03.011
Realizace: 1. 9. 2014 - 31. 12. 2014
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

http://ropodov.upol.cz 

ROPOZ

název projektu: Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0013
Realizace:  1. 9. 2014 - 31. 7. 2015
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

ropoz.upol.cz

RP a FRVŠ

Ostatní

E-bezpečí

E-Bezpečí je samostatný projekt Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, zaměřený na prevenci, edukaci, výzkum a intervenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích, zejména na internetu.

Centrální portál: www.e-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je realizován s podporou řady grantových projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitnění vytvořeného know-how.

Nejvýznamnější projekty spadající do clusteru E-Bezpečí

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 12. 2016, Květoslav Bártek