Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Vědecké úspěchy

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.

Význačné úspěšné projekty, úspěšná vědecká a výzkumná pracoviště na jednotlivých fakultách, centra

Výzkum a vývoj je na Pedagogické fakultě koncentrován na tradiční, ale i nově sledované výzkumné oblasti. Výzkumné a vzdělávací aktivity jsou realizovány trvale v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty UP v Olomouci (PdF), který byl v roce 2010 přijat Akademickým senátem PdF pro období let 2011–2015.

 Excelenci v řešení výzkumných témat fakulta spatřuje zejména v důrazu na prestiž projektů GAČR, a to nejenom v tradiční oblasti zkoumání pedagogických věd, ale i v oblasti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami či kvalitu života rodin pečujících o osoby se zdravotním postižením, profesní identitu učitele v rámci výchovy k občanství, historicko-filozofická témata a ve značné míře také v oblasti umělecko-vědní či naopak přírodovědné, včetně složky biologicko-environmentální, a to vždy s  přesahem do mezinárodní komparace.

Výzkumné aktivity fakulta sekundárně podporuje více než úspěšným zapojením se do řešení projektů FRVŠ, které spolu s rozsáhlejšími a finančně náročnými projekty ESF vytvořily výrazně pozitivní materiální, organizační, personální a technický potenciál pro inovaci mnoha studijních předmětů, oborů či evaluačních aktivit fakulty, včetně dopadu na oblast celoživotního vzdělávání. V tomto směru fakulta důrazně akcentuje implementaci ICT kompetencí a zkvalitnění jazykového vzdělávání (včetně vytváření podmínek pro výuku v cizích jazycích) do pregraduálních a postgraduálních forem studia a ověřování jejich efektivity. Do projektové a výzkumné činnosti jsou výrazně zapojováni fakultní institucionální partneři nejenom z oblasti školství, ale také zdravotnictví, sociálních služeb a jiných odvětví. Na fakultě bylo v roce 2010 realizováno 21 projektů (z toho u 2 projektů je PdF partnerem) spolufinancovaných z ESF, konkrétně Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2011 je na fakultě realizováno  26 projektů (z toho u  2 projektů je PdF partnerem) spolufinancovaných z ESF, konkrétně Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty  jsou realizovány ve spolupráci (případně i v partnerství) se základními a středními školami, a to i na úrovni Olomouckého kraje a za jeho podpory. Dále jsou na PdF řešeny  projekty z OP Životní prostředí (projekt je realizován Univerzitou Palackého v oblasti energetických úspor) a z OP Lidské zdroje a zaměstnanost (projekt je realizován ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého a je zaměřen na vybudování mateřské školky pro zaměstnance obou fakult).

Dlouholeté snahy fakulty o důstojné a inspirující prostředí pro vzdělávání vědu i výzkum ve spojení s přípravou budoucích učitelů a dalších odborníků pro oblast školství naplňuje aktuální projekt Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0150). Projekt ve výzvě 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace získal dotaci ve výši 299 776 952 korun, přičemž příspěvek Evropské unie činí 254 810 409,20 korun a příspěvek státního rozpočtu České republiky je 44 966 542,80 korun. Cílem projektu, jehož realizace byla zahájena 1. května 2011 a jeho ukončení se předpokládá do 31. prosince roku 2013, je vznik nové části budovy Pedagogické fakulty UP ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí o celkové ploše 5 304 m2. Z této plochy připadá celých 1 506 m2 na plochy spojené s terciárním vzděláváním a 568 m2 je určeno pro výzkumné a výukové laboratoře.

 

Realizace v historii Pedagogické fakulty výjimečného a v rámci obdobných projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jedinečného projektu přispěje významnou měrou k rozvoji vzdělanosti v regionu Střední Morava. Má ovšem také dopad nadregionální: zkvalitnění a další rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu studentů doktorských studijních programů, zkvalitnění vzdělávání mladých vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a oborových didaktik.

Realizací projektu, jenž je součástí integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, budou naplněny dvě vzájemně synergické části:

  •  Vzdělávací – v projektu je plánováno interaktivní propojení vzdělávacích i výzkumných prostor prostřednictvím vnitřní sítě fakulty (a to i multimediálně). Zvýší se tak potenciál prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum v podobě učeben a odborně specializovaných a vývojových laboratoří. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení pedagogických aktivit s výzkumnými a vývojovými v jeden celek.

  •  Výzkumná – rozšíření a prohloubení výzkumu z oblasti speciálněpedagogické, pedagogické i oborově didaktické, a to v kontextu spojení s výzkumem a vývojem nových vzdělávacích i informačních technologií, výzkumem v oblasti kybergroomingu či kybermobbyingu. Součástí areálu je i plánované výzkumné centrum akcentující výzkum moderních technologií pro usnadnění integrace a vzdělávání osob s handicapem. Realizované i plánované výzkumné a vědecké aktivity jsou vždy spojeny s tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů.

 

Podpora pracovišť fakulty se projevuje také pořádáním akcí popularizujících vědu žákům a studentům na primárním a sekundárním stupni vzdělávání – např. zapojení Katedry matematiky v organizaci mezinárodní soutěže Matematický klokan. Mezinárodní soutěže Matematický klokan se účastní přes 2,5 mil. soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Předsedou organizačního výboru soutěže je doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

Fakulta je rovněž klíčovým pracovištěm zabývajícím se rizikovými oblastmi virtuální komunikace, a to prostřednictvím rozsáhlých projektových aktivit koncentrovaných kolem projektu E-bezpečí a centra PRVOK při Katedře českého jazyka a literatury, vedeného Mgr. Kamilem Kopeckým, Ph.D. Partnery těchto aktivit jsou mimo jiné Policie ČR (Krajské ředitelství Policie ČR, Olomouc), Linka bezpečí, Statutární město Olomouc (Městský program prevence kriminality), Ministerstvo vnitra ČR (Odbor prevence kriminality), Ministerstvo školství ČR, Zodpovedne.sk, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, Preston, UK, Net University s.r.o., Člověk v tísni a Safer Internet – Národní centrum bezpečnějšího internetu.

V letech 2009 -2011 bylo podpořeno zapojení pracovníků a studentů fakulty do získávání účelové podpory v rámci dotačních programů Města Olomouc a Olomouckého kraje, různých nadací a dalších institucí v České republice i v zahraničí.

 

 

Objem prostředků za rok 2009  činil: prostředky FRVŠ – 2.873.000,- Kč, GAČR – 4.546.000,- Kč.

Objem prostředků za rok 2010 za projekty celkem a kolik z toho výzkumných (CEP), FRVŠ : Prostředky IGA - 2 839 643 tis. Kč, FRVŠ – 5 728 tis. Kč, GAČR – 4 495 tis. Kč.

Objem prostředků za rok 2011 za projekty celkem a kolik z toho výzkumných (CEP), FRVŠ: Prostředky IGA – 2.691 tis. Kč, FRVŠ – 2.540 tis. Kč, GAČR – 1.631 tis. Kč.

V letech 2009 – 2011 bylo v rámci OPVK získáno více než 164 milionů Kč, které budou čerpány postupně až do roku 2013.

 

Fakulta rozvíjí rovněž publikační činnost v rámci vlastních periodik. K významným periodikům fakulty patří odborný časopis E-pedagogium (http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/), který rozšířil svou nabídku o možnost publikování v cizím jazyce, konkrétně v anglické mutaci. Dalším významným recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a podstatných sdělení (pořádání konferencí, jubilea významných osobností atp.) z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín, je odborný časopis JTIE (Journal of Technology and Information Education, http://www.jtie.upol.cz/). Publikovány jsou v něm články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis je evidován a zařazen do databází ProQuest,  Scientific WebPlus, - WorldCat,  SCIRUS for scientific informatic only, Google Scholar, časopis je archivován Národní knihovnou ČR.

     Za významný motivační nástroj pro zapojení studentů do vědecko-výzkumné práce lze považovat Cenu děkanky Pedagogické fakulty, jež je významným oceněním za mimořádnou práci v oblasti vědeckovýzkumné i umělecko-tvůrčí práce studentů fakulty. V rámci Statutu studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti bylo také umožněno studentům všech studijních programů v prezenční i kombinované formě studia rozvíjet své vědecko-výzkumné a tvůrčí umělecké aktivity. V roce 2010 byl zorganizován již čtvrtý ročník fakultního kola konference studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti, v jejímž závěru bylo oceněno 15 studentů.  Vítězové soutěže o Cenu děkanky a Soutěže v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti jsou tradičně odměňováni mimořádnými stipendii, a jejich práce jsou publikovány i v odborném tisku. 

Studenti jsou soustavně motivováni k projektové činnosti i v podobě tzv. specifického výzkumu. V roce 2010 se princip rozdělení prostředků na specifický výzkum řídil na fakultě novými pravidly v souladu se směrnicí rektora UP v Olomouci B3-09/3-SROV Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studentům fakulty (především doktorských studijních programů) se podařilo úspěšně získat prostředky na řešení 27 projektů v celkovém objemu 2 839 643,50 :

Fakulta podporuje růst počtu dokončených vědeckých nebo uměleckých aspirantur. Věková a kvalifikační struktura pedagogických pracovníků fakulty je dlouhodobě ustálená. Na fakultě působí 45 docentů a 13 profesorů, přičemž průměrný věk se v obou kategoriích pohybuje kolem 55 let. V oborech s platnou akreditaci jsou realizovány také státní rigorózní zkoušky.

 

Fakulta produkovala v roce 2009 významnou tvůrčí činnosti v oblasti umělecké, která trvale přináší pozitivní přínos v podobě kontaktu s veřejností a dalšími institucemi, včetně propagace fakulty či univerzity (výstavy, koncerty, workshopy apod.). Fakulta těchto výsledků tvůrčí činnosti využila rovněž pro propagaci děl a prací studentů v budovách PdF i celé univerzity. Na těchto aktivitách úzce spolupracují studenti i jejich pedagogové.

Nahoru

Úspěšná přeshraniční vědecká a výzkumná spolupráce, mezinárodní vědecké týmy

Výsledků ve vědě a výzkumu by nebylo možno dosáhnout bez vzájemné spolupráce s odborníky a pracovišti v rámci České republiky i zahraničím. V letech 2009-2011 se jedná zejména o pracoviště z následujících zemí: Slovensko, Slovinsko, Polsko, Španělsko, Rakousko, Ukrajina, SRN, Maďarsko, Velká Británie, Litva, Švédsko, Dánsko, Finsko, Itálie, USA, Čína, Egypt, Austrálie.

Fakulta nabízí studium v cizím jazyce ve třech studijních programech Education, Special Education a Music Theory and Education, což považuje významné s ohledem na zvyšování nabídky mezinárodní spolupráce. Fakulta také v tomto efektivně směru využila podporu rozvojových programů MŠMT v rámci finanční podpory např. studia studentek z Čínské lidové republiky v programu Special Education, tzv. ze země procházející kulturní a politickou transformací. Prostředky byly využity rovněž na posilování odborných jazykových kompetencí akademických a administrativních pracovníků, kteří se na realizaci těchto programů přímo podílejí. Realizace programu rovněž recipročně sekundárně posiluje jak odborné jazykové kompetence samotných studentů, tak jejich pedagogů a v neposlední řadě studentů i jiných než doktorských studijních programů na PdF UP, protože se zahraniční studenti podílejí na výuce a jsou zapojeni do všech aktivit pracoviště, seminářů, konferencí apod.

Na Pedagogické fakultě UP se v roce podařilo rozšiřovat spolupráci se zahraničím, navazovány jsou nové kontakty s mnoha zahraničními univerzitami a dalšími institucemi, se kterými je možno spolupracovat jak v oblasti mezinárodní mobility pracovníků či studentů, tak na bázi vědecko-výzkumné činnosti a edukační či klinické praxe. Využity přitom byly programy Erasmus či Rozvojové programy MŠMT, ale také jiné, jako např. Leonardo, Comenius a další. Katedry a ústavy se zapojily do mezinárodní spolupráce i pořádáním mezinárodních vědecko-odborných konferencí, jichž se zúčastňují významní zahraniční odborníci a na nichž jsou navazovány užší kontakty využitelné při vědecké i pedagogické práci (např. z USA, Velké Británie, Itálie, Ruska, Polska, Španělska, Švédska či Belgie). Významná a znatelná byla i snaha o transformaci pořizování vědecké literatury a časopisů z fakultních či mimofakultních grantových zdrojů, která je přímou reakcí na snižování prostředků na VŠ v posledních letech a má, kromě důrazu na využívání dostupných elektronických databází zprostředkovaných UP, vést k vyšší efektivitě využívání prostředků na pokrytí především seriálových publikací využitelných pro implementaci poznatků do výuky či pro účely vědecko-výzkumné. Vysoký počet studentů i pracovníků se účastnil mezinárodní mobility za finanční podpory rozvojových projektů či programu Erasmus. Lze konstatovat, že se v roce 2009 dařilo rozšiřovat spolupráci, navazují se nové kontakty se zahraničními univerzitami, i když ze strany studentů stále není o pobyty v zahraničí odpovídající zájem či v rámci přijímacího řízení nesplňují kritéria výběrové komise, včetně jazykových předpokladů.

 

Úzká spolupráce a kooperace s Čínskou lidovou republikou, Čínským velvyslanectvím a Sichuan Normal University Chengdu je dlouhodobě založena na výzkumné práci studentů v doktorském programu Speciální pedagogika a aktuálně také na vědecko-výzkumné spolupráci na  úrovni akademických pracovníků fakuty. V roce 2010 nastoupili další tři studenti ke studiu anglického programu Special Education, a navázali tak na již úspěšné dvě absolventky tohoto studijního programu, které v červnu 2010 ukončily svá studia a získaly titul Ph.D. V současné době pracují v kooperaci s Pedagogickou fakultou UP na rozvoji magisterských forem studia speciální pedagogiky v Číně a propagaci Ph.D. studií na naší fakultě.

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu je podporována jednáním s mnoha zahraničními partnery z USA, Švédska, Polska, Španělska a dalších zemí v rámci vzájemných pracovních a výměnných návštěv, které mají svůj odraz ve vědecké práci. Fakulta se zapojila  jako jeden z partnerů do projektu NetQuest – Network for Tuning Standards & Quality of Educational programs for Speech-Language Therapy in Europe, který je zaměřen na standardy a kvalitu pregraduálních vzdělávacích programů pro vysokoškolskou přípravu logopedů v rámci EU s oporou o rozsáhlý celoevropský výzkum, a jako člen řešitelského expertního týmu do projektu Trachet Education for Inclusion, opět financovaném a zpracovávaném v přímé zakázce EU (hlavním řešitelem je The European Agency for Development in Special Needs Education, v projektu participuje rovněž Výzkumný ústav pedagogický) jehož cílem je mimo jiné vytvořit na základě celoevropských analýz a monitorovacích cest vytvořit, ověřit a případně implementovat model inkluzivního učitele v Evropě. 

 

Velký význam mělo také řešení pokračujícího projektu č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 –  Projekt DETVET Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training (2009-2011). Koordinující institucí je University of Klaipeda, Litva, partnery  Pedagogická fakulta UP (Ústav pedagogiky a sociálních studií), Folkuniversitetet – Švédsko, CDE College – Dánsko, TAMK –  univerzita Finsko, Magistrát města Sant´Angelo – Itálie. Dalšími partnery projektu jsou: Kaunas Vocational Training Centre for Business Specialists (Litva); Training 2000 (Itálie). Hlavním řešitelem za PdF UP je Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.

 

Příkladem propojení studijního pobytu s výzkumnou prací je také tříměsíční studijní pobyt Elyntona Alvese do Nascimento (studenta Faculdade de Filosofia, University of Sao Paolo, Brazil) na Katedře biologie v r. 2008, jež se zabýval tématem Mimicry evolution in Brazilian Lycidae (Coleoptera). Jeho výzkumná práce na katedře se promítla do tří společných publikací, v roce 2010 mimo jiné do impaktovaného zdroje: „Nascimento E. A. and Bocakova M. (2010): Review of the Neotropical genus Cartagonum (Coleoptera: Lycidae), The Canadian Entomologist 142:120-127. IF: 0.903.“

Nahoru

Vědecko-výzkumné úspěchy jednotlivců/týmů (ocenění)

V roce 2009 byl prof. Jindřich Štreit, člen Vědecké rady PdF UP v Olomouci, proslovitelem významné přednášky v rámci Statutu výroční přednášky k poctě prvního rektora olomoucké univerzity prof. PhDr. Josefa Ludvíka Fischera, prvního rektora obnovené olomoucké univerzity v roce 1994. Uskutečňuje se jako projev ocenění významu této osobnosti v historii Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracovníci fakulty spolupracovali v roce 2009 i na projektech, které získávají významná ocenění, např. Předsednictvo Grantové agentury České republiky projednalo na svém zasedání dne 9. dubna 2009 návrhy oborových komisí GA ČR na udělení Ceny předsedy GA ČR za výsledky projektů ukončených v roce 2008 a rozhodlo o ocenění projektu z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: „Neotenie a speciace u nadčeledi Elateroidea (Coleoptera)”, jehož spoluřešitelkou je vedoucí Katedry biologie PdF UP doc. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.  V roce 2010 získala studentka doktorského studijního programu Speciální pedagogika Mgr. Alena Říhová v kategorii pedagogických oborů „Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů“ a doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. z katedry hudební výchovy jedno z Čestných uznání rektora UP v Olomouci autorům monografií či mimořádných publikačních počinů  za rok 2009 a Cenu Alfréda Radoka za rok 2009 v kategorii Hudba. V roce 2009 získal projekt E-bezpečí  3. místo v národním kole Evropské ceny prevence kriminality MVČR.

Nahoru

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 09. 11. 2011, Květoslav Bártek