Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Promoce

Video z promocí

Video ze slavnostních promocí absolventů Pedagogické fakulty fakulty UP v Olomouci si můžete stáhnout zde.

Pokyny k promocím

Vážené absolventky,

vážení absolventi,

Vaše slavnostní bakalářské a magisterské promoce se konají dle níže přiloženého harmonogramu

v  Auditoriu Pedagogické fakulty UP Olomouc, Žižkovo nám. 5 (přízemí).

Pokyny k promocím:

  • Absolventi se dostaví 30 minut před začátkem vlastní promoce do posluchárny N 3 (přízemí vpravo).
  • Úhrada nákladů spojených s organizací promocí činí 500,- Kč, absolvent, účastnící se promoce, uhradí poplatek přímo na místě
  • Absolventi při slavnostním promočním aktu jsou promováni v talárech.
  • Počet míst pro hosty není omezen.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní slavnostního promočního aktu, nahlásí tuto skutečnost své studijní referentce a dohodnou si termín osobního předání na studijním oddělení.
  • bakalářské promoce (pod tímto odkazem je zveřejňován aktuální rozpis termínů promocí)
  • magisterské promoce (pod tímto odkazem je zveřejňován aktuální rozpis termínů promocí)

Promoce Pedagogické fakulty

Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů uskutečňovaných UP vysokoškolský diplom, dokládající získání odpovídajícího akademického titulu a dodatek k diplomu (Diploma Supplement). Promoce jsou organizovány příslušnými fakultami UP ve spolupráci s rektorem. Součástí slavnostního aktu je slib (sponze).

O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.
    Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly. Jedná se o akademické funkcionáře:
Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).
    Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).
    Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál je uložen na univerzitě v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.
    V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Fanfára hraje vždy při příchodu akademických funkcionářů a absolventů a pak také při jejich odchodu (to již odcházejí pouze funkcionáři, neboť absolventi se fotografují pro společnou fotografii a pak už jen přijímají gratulace).

Nahoru

Zpravodajství z UP
Zaregistrujte se

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

fakultní Facebookový profil

Stránka aktualizována: 04. 01. 2017, Květoslav Bártek