Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.pdf.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
  
Русский
Pedagogická fakulta UP

Podpora inkluzivního vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého patří mezi tři fakulty v bývalém Československu, při nichž studenti již od 60. let minulého století mohli studovat obory zaměřené na vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.

Jako první fakulta v České republice začala připravovat učitele těchto žáků ve dvouoborových kombinacích (např. speciální pedagogika – český jazyk, matematika, technická výchova ad.). V současné době je v oboru Speciální pedagogika akreditováno více než 18 bakalařských, magisterských a doktorských studijních programů. Studenti této specializaci jsou na působení v tzv. inkluzivních třídách připravování zcela běžně.

Pedagogická fakulta však věnuje pozornost i přípravě studentů ostatních studijních programů, zaměřených na vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Všichni studenti mají jako součást svého učebního plánu zařazeny dvě studijní disciplíny, které jsou zaměřeny na jejich seznámení se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zástupci Pedagogické fakulty se dlouhodobě podílejí na přípravě normativně právních aktů upravujících tzv. společné vzdělávání (např. naposledy novela školského zákona č. 82/2015 Sb.).

V kurzech a programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (v současnosti je akreditováno vice než třicet kurzů a programů) jsou každoročně vzdělávány stovky účastníků, povětšinou pedagogů ze škol a školských zařízení.

Konečně byl v gesci fakulty a jejího Ústavu speciálně pedagogických studií řešen ve spolupráci s partnery rozsáhlý projekt „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání“ (2013 – 2015) v jehož rámci vzniklo více než 180 konkrétních výstupů, metodik, doporučení, výzkumných zpráv, analýz. A mezi nimi komplexní produkt „Katalog podpůrných opatření“, který je vnitřně členěn na části týkající se poskytován podpůrných opatření dětem, žákům a studentům s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, mentálním postižením, poruchami autistického spektra, narušením komunikační schopnosti a žákům ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí (garantem poslední části byl partner projektu, organizace Člověk  tísni, o.p.s.).

Kompletní výstupy projektu naleznete:  www.VYSTUPY.inkluze.upol.cz.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 10. 2016, Daniel Agnew